Privacy

Privacyverklaring Foto-creations Beilen 

Inleiding 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Foto-creations Beilen persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

De AVG schrijft voor dat Foto-creations Beilen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Foto-creations Beilen zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. 

Verantwoordelijke 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Foto-creations Beilen
Noordveen 15, 9412 AG Beilen
www.foto-creations-beilen.nl 

E-mailadres: info@foto-creations-beilen.nl

 KvK nummer 04088654 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Foto-creations Beilen verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

Algemene persoonsgegevens: 

☐achternaam
☐voornamen
☐adres
☐telefoonnummer
☐e-mailadres
☐bankrekeningnummer
☐factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens worden niet opgevraagd en bewaard. 

Verwerkingsgrond 

Foto-creations Beilen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

1.    de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 

2.    de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Foto-creations Beilen met betrokkene heeft gesloten; 

3.    Foto-creations Beilen een wettelijke verplichting dient na te komen 

4.    Een gerechtvaardigd belang vanF oto-creations Beilen, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Foto-creations Beilen aan betrokkene. 

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

☐uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; 

☐facturatie
☐afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten 

☐telefonisch contact, e-mailcontact
☐uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen 

De genoemde gegevens worden lokaal opgeslagen met een cloudbased backup. Deze backup is encrypted, met beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang. De dienstverlener slaat de data op binnen de EER / Schengenruimte.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Foto-creations Beilen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Foto-creations Beilen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaarduur van persoonsgegevens 

Foto-creations Beilen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

§ Wettelijkegrondslag: Foto-creations Beilen houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. § Marketingdoeleinden: niet van toepassing
§ Verzenden nieuwsbriefen/of  reclame: niet van toepassing
§ Telefonischcontact: tot het einde van het kalenderjaar waarin telefonisch contact is gevraagd. 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame”. Dit kan via de website van Foto-creations Beilen of door middel van telefoon of e-mail. Foto-creations Beilen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 

Gebruik van cookies op website 

Foto-creations Beilen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Beveiliging van de door Foto-creations Beilen vastgelegde persoonsgegevens 

Foto-creations Beilen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Foto-creations Beilen. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Foto-creations Beilen onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Foto-creations Beilen meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Foto-creations Beilen onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Foto-creations Beilen via info@foto-creations-beilen.nl

Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Foto-creations Beilen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

 

 

 

 

 

© DuPho, mei 2018